Abdest düâları

ABDEST DÜÂLARI
Abdest almağa başlarken, (Bismillâhil-azîm velhamdü lil-lahi alâ dînil-islâmi ve alâ tevfîkıl-îmâni elhamdü lillahillezî ce’alel­mâe tahûren ve ce’alel-islâme nûren) denir.
Ağzına su verdikde, (Allahümmeskınî min havdi nebiyyike ke’sen lâ azmeü ba’dehü ebeden).
Burnuna su verdikde, (Allahümme erihnî râyihatel-Cenneti verzuknî min naîmihâ velâ türihnî râyihaten-nâri).
Yüzünü yıkadıkda, (Allahümme beyyıd vechî binûrike yevme tebyaddu vücûhü evliyâike velâ tüsevvid vechî bizünûbî yevme tes­veddü vücûhü a’dâike).
Sağ kolunu yıkadıkda, (Allahümme a’tınî kitâbî bi-yemîni ve hâsibnî hisâben yesîren).
Sol kolunu yıkadıkda, (Allahümme lâ tü’tınî kitâbî bişimâlî ve­lâ min verâî zahrî velâ tuhâsibnî hisâben şedîden).
Başını mesh etdikde, (Allahümme harrim şa’rî ve beşerî alen­nâri ve ezıllenî tahte zılli Arşıke yevme lâ zılle illâ zıllüke).
Kulaklarına mesh verdikde, (Allahümme-c’alnî minelle-zîne yestemi’ûnel-kavle fe-yettebi’ûne ahseneh).
Boynuna mesh verdikde, (Allahümme a’tik rekabetî minennâ­ri vahfaz mines-selâsili vel-ağlâl).
Sağ ayağını yıkadıkda, (Allahümme sebbit kademeyye alessırâ­tı yevme tezillü fîhil-akdâm).
Sol ayağını yıkadıkda, (Allahümme lâ tatrud kademeyye ales­sırâti yevme tatrudü küllü akdâmi a’dâike. Allahümmec’al sa’yî meşkûren ve zenbî magfûren ve amelî makbûlen ve ticâretî len’te­bûre).
Abdesti tekmil oldukdan sonra, (Allahümmec’alnî minettev­vâbîne vec’alnî minel-mütetahhirîne vec’alnî min ibâdikes-sâli­hîne vec’alnî minellezîne lâ havfün aleyhim velâ hüm yahze­nûn).
Ba’dehü semâya bakarak, (Sübhânekellahümme ve bihamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke leke ve enne Muham­meden abdüke ve resûlüke) okuya.
Bundan sonra, bir veyâ iki, yâhud üç def’a, evvelinde (Besme­le) okumak üzere (İnnâ enzelnâ) sûresini okuya.
Ve dahî, ehl ve iyâline ve çocuklarına lâzım olan din bilgileri­ni öğrene ve öğrete ki, kıyâmetde, avretler erlerinden süâl olu­nurlar.

Kitap-Menü