Abdesti bozan şeyler

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER: Bu makamda yirmidört kadar beyân olunur:
1- Ardından çıkanlar.
2- Önünden çıkanlar.
3- Kurd ve ufak taş gibiler önden veyâ arkadan çıksa.
4- İhtikan etdirmek.
5- Kadınlar, doğum yerine akıtdığı ilâc, geri gelse.
6- Bir kimse, kulağına akıtdığı ilâc, ağzından çıksa bozar. [Ku­lağından veyâ burnundan çıksa bozmaz (Hindiyye).]
7- Bir adam, bevl yoluna tıkadığı pamuk, ıslanıp düşmüş olsa, [Pamuğun bir kısmı dışarda kalıp dış kısmı kuru ise, düşmedikçe bozmaz.]
8- Pamuk düşse ve dışarda kalan kısmı ıslanmış olsa.
9- Ağız dolusu kusmak. Balgam kusmak, çok olsa da, bozmaz.
Uyuyan kimsenin ağzından gelen su, sarı da olsa temizdir.
10- Hastalık sebebi ile, gözünden yaş akmak bozar. Ağlamakla, soğan gibi şeylerin te’sîri ile akınca bozmaz.
11- Burnundan gelen kan, cerâhat, sarı su, delikden dışarı çık­masa da bozar. Sümük necs değildir. Bozmaz.
12- Tükürdüğü tükrükde görülen kan fazla olursa.
13- Bir şeyi ısırdığında, ısırdığı yerde kan olursa ve kan, ağzına, dişine bulaşmış ise, abdesti bozulur. Bulaşmadı ise, bozulmaz.
14- Bir yerinde, kan çıkmış ve az da olsa dağılmış görmek, ha­nefîde bozar. Mâlikîde ve şâfi’îde bozmaz.
15- Çıplak hayvân üzerinde, dalgın uyuyup, yokuş aşağı inse.
16- Abdest aldım mı, almadım mı diye şek edip, zann-ı gâlibi, abdestsizlikde olsa.
17- Erler, avreti ile çıplak iken kucaklaşsa.
18- Abdest a’zalarından birini yıkamağı unutmuş, hangisini bi­lememiş olsa.
19- Bir yerinde bulunan kabarcıkdan, kendiliğinden veyâ sıkın­ca cerâhat, kan ve sarı su dışarı çıksa.
20- Bir yerinde yarası var imiş, orta yerine sarı su, kan, cerâhat gibi necs sıvı birikmiş, sağlam yerine veyâ üstündeki pamuğa, sar­gıya bulaşmışsa bozulur. Yaradan, çıbandan çıkan renksiz su ab­desti bozmaz denildi. Uyuz, çiçek [ve ekzema]lı olanların bu kavle uymaları câiz olur.
21- Bir yere dayanmış uyumuş, dayandığı şey alınsa, düşecek gibi olursa.
22- Rükû’ ve sücûdü olan nemâzlarda, kendi ve yanındaki işite­cek kadar gülmek. Eğer yalnız kendi işitecek kadar gülerse, yalnız nemâzı fâsid olur, abdesti bozulmaz.
23- Sar’ası tutsa, yâhud bayılsa.
24- Kulakdan, cerâhat, sarı su, kan gelse ve guslde yıkaması lâ­zım gelen yere dek inerse.
Hamamda yıkanmağı, Avrupalı bizden öğrendi.
Bundan önce, pis kokudan, evlerine girilemezdi.
Temizliği dünyâya müslimânlar yaydı.
İnsanları, böylece, büyük düşmandan kurtardı.

Kitap-Menü