Îmânın sıfatları

ÎMÂNIN SIFATLARI
Ehl-i sünnet âlimleri diyor ki, îmânın sıfatları altıdır:
ÂMENTÜ BİLLÂHİ: Ben Allahü azîm-üş-şânın varlığına ve birliğine inandım, îmân etdim.
Allahü azîm-üş-şân, vardır ve birdir.
Şerîki ve nazîri yokdur. (Ortağı ve benzeri yokdur).
Mekândan münezzehdir. (Bir yerde değildir).
Kemâl sıfatlariyle muttasıfdır. Kemâl sıfatları vardır.
Ve noksan sıfatlardan berîdir. Onda bulunmaz.
Kemâl sıfatlar, Allahü azîm-üş-şânda bulunur. Noksan sıfatlar, bizlerde bulunur.
Bizlerde bulunan noksan sıfatlar, elsizlik ve ayaksızlık ve göz­süzlük ve hastalık ve sağlık, yimek ve içmek ve bunlara benzeyen bir çok şeylerdir.
Allahü azîm-üş-şânda bulunan sıfatlar, yer ve gökleri ve -ha­vada, sularda, yer yüzünde ve toprak altında yaşamakda olan- dür­lü mahlûkatı yaratması ve aklımızın erdiği ve -aczimiz sebebiy­le-birçoklarına ermediği, pek çok mahlûkları [yaratıkları] her an varlıkda durdurması ve cümle mahlûkatın rızkını vermesi ve di­ğer kemâl sıfatlardır. Kâdir-i mutlakdır. Her varlık, Allahü azîm­üş-şânın kemâl sıfatlarından bir eserdir.
Allahü azîm-üş-şân hakkında, bizlere bilmesi vâcib olan sıfat­lar, yirmiikidir. Ve yirmiiki de, muhâl sıfatları vardır.
Vâcib, lâzım demekdir. Bu sıfatlar, Allahü azîm-üş-şânda bulu­nur. Muhâl olanlar bulunmaz. Muhâl, vâcibin zıddıdır. Var olamaz demekdir.
Allahü azîm-üş-şân hakkında bizlere bilmesi vâcib olan sıfât-ı nefsiyye birdir: Vücûd, ya’nî var olmakdır.
Allahü azîm-üş-şânın var olmasının, naklen delîli, Allahü teâlâ­nın, (İnnenî enellâhü) kavl-i şerîfidir. Aklen delîl ise, bu âlemleri halk eden [yokdan var eden], bir hâlık [yaratıcı], elbet mevcûddur, elbette vardır. Mevcûd olmamak muhâldir.
Sıfât-ı nefsiyye demek; zât, Onsuz ve O, zâtsız tasavvur olun­maz, düşünülemez demekdir.

Kitap-Menü