Kurbanın şartı üçdür

KURBANIN ŞARTI ÜÇDÜR:
1- Müslimân ola ve âkıl ve bâlig ola.
2- Mukîm ola.
3- Kurban nisâbı mikdârı ganî ola.
Rüknü, koyun ve keçi, deve ve sığır olmak üzere, bir deve ve­yâ bir sığır, yedi kurban yerine geçer ki, bir sığırı yedi kişinin kur­ban etmesi câizdir. Bir başka kimse, ben de dâhil olayım dese, se­kizinin kurbanı da fâsid olur. Kurban nisâbı, fıtra nisâbının aynı­dır.
[İbni Âbidîn “rahime-hullahü teâlâ” buyuruyor ki, herhangi birinin hissesi yedide birden az olursa, hiçbirinin kurbanı câiz ol­maz. Bunun için, yediden az kimsenin ortak olması câiz olur. Sa­tın alırken ortak olmak sahîhdir. Satın alındıkdan sonra ortak ol­mak da sahîh ise de, satın alınmadan önce, ortak olmak dahâ iyi­dir. Bir kimse, birinin sığırına, yedide birden yedide altısına kadar ortak olabilir. Etini bu nisbetde taksîm ederler. Ortaklardan biri ölürse, vârisleri, onun için ve kendileriniz için kesin derse, sahîh olur. Çünki, meyyit için kurban kesmek Kurbetdir. Böyle demez­lerse, şerîklerden ölününki Kurbet olmaz ve hiçbiri sahîh olmaz. Şerîklerden birisi kâfir ise veyâ eti için ortak olmuş ise, hiçbirinin kurbanı câiz olmaz. Çünki, şerîklerden herbirinin Kurbet olarak niyyet etmesi şartdır. Kâfirin niyyeti bâtıldır. Yimek için niyyet etmek ise, Kurbet değildir. Bunun gibi, şerîklerden biri, bu sene­nin kurbanına, diğerleri geçmiş senenin kurbanına niyyet etseler, diğerlerinin niyyetleri bâtıl olup, etleri tetavvu’ [Sadaka] olur. Et­lerini fakîrlere sadaka vermeleri lâzım olur. Birinin niyyeti sahîh olur ise de, bu da etinden yiyemez. Çünki, sadaka verilmesi hük­mü, etin hepsine sirâyet etmişdir. Niyyet edilen kurbetin, vâcib olan kurbet olması şart değildir. Sünnet ve nâfile kurbet de ola­bilir. Çeşidli cins vâcibler de olabilir. Çocuk veyâ büyük kimse için Akîka olması da câizdir. Çünki, Akîka, çocuk ni’metine karşı yapılan şükr olup Kurbetdir. Nikâh yemeği de, şükr et­
mek olup, sünnet olan kurbetdir. Şerîklerin hepsinin bayram kur­banı niyyetinde olmaları efdaldir. Akîka kesmek, hanefî mezhe­binde sünnet değildir. Müstehab veyâ mubâhdır. Müstehablar, Kurbetdirler. Mubâh da, şükr niyyeti ile yapılınca Kurbet olur. Çok âdetler vardır ki, niyyet edince ibâdet olur. Mubâhlar da, niy­yet edince, tâ’at olur. Akîka kesmek hakkında arabî (Ukûd-üd­dürriyye) ve (Dürr-ül-muhtâr) kitâblarında geniş bilgi vardır.]

Kitap-Menü