Namazdan sonra duâ

NEMÂZDAN SONRA DÜÂ: Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecma’în. Yâ Rabbî! Kıldığım nemâzı kabûl eyle! Âhir ve âkıbetimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhîd söylememi nasîb eyle. Ölmüşlerimi afv ve magfiret eyle. Allahümmagfir verham ve ente hayrürrâhimîn. Teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn. Allahüm­magfir-lî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lilmü’minîne vel mü’mi­nât yevme yekûmül hisâb. Yâ Rabbî! Beni şeytân şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmârem şerrinden muhâfaza eyle! Evimize iyilikler, halâl ve hayrlı rızklar ihsân eyle! Ehl-i islâma se­lâmet ihsân eyle! A’dây-ı müslimîni kahr ve perîşân eyle! Kâfirler­le cihâd etmekde olan müslimânlara imdâd-i ilâhiyyen ile imdâd eyle! Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü an­nî. Yâ Rabbî! Hastalarımıza şifâ, dertli olanlarımıza devâ ihsân ey­le! Allahümme innî es’elükessıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnelhulkı verrıdâe bilkaderi bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Anama, babama ve evlâdlarıma ve akrâba ve ahbâbıma ve bütün din kardeşlerime hayrlı ömürler ve hüsn-i hulk, akl-ı selîm ve sıh­hat ve âfiyet, rüşdü hidâyet ve istikâmet ihsân eyle yâ Rabbî! Âmîn. Velhamdü-lillâhi rabbil’âlemîn. Allahümme salli alâ..., Al­lahümme bârik alâ..., Allahümme Rabbenâ âtinâ... Velhamdü lil­lâhi Rabbil’âlemîn. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, es­tagfirullahel’azîm elkerîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyû­me ve etûbü ileyh.

Kitap-Menü