Nemâzda imâmet

NEMÂZDA İMÂMET
Ve dahî, imâma uyanlar dört nev’dir. Bunlar, Müdrik, Mukte­dî, Mesbûk, Lâhık diye anılırlar.
1- Müdrik, iftitâh tekbîrini imâm ile birlikde alana denir.
2- Muktedî, iftitâh tekbîrine yetişemiyene denir.
3- Mesbûk, imâm rek’atlerin birini veyâ ikisini kıldıkdan sonra uymuş olana denir.
4- Lâhık, iftitâh tekbîrini imâm ile berâber almış, fekat sonra, kendisine hades vâkı’ olduğundan, abdest alıp, tekrâr imâma uya­na denir. Bu kimse, yine evvelce olduğu gibi, kırâetsiz, rükû’ ve sü­cûd tesbîhlerini ederek nemâzını kılar. O kişi, eğer dünyâ kelâmı söylememiş ise, imâmın ardında gibidir. Lâkin, câmi’den çıkdık­dan sonra, pek yakın yerden abdestini almalıdır. Çok ileriye gider­se, nemâzı fâsid olur diyen vardır.
Bir kimse, mescide geldiğinde, imâmı, rükû’da bulsa ve rükû’a yetişeyim diye acele edip, iftitâh tekbîrini rükû’a inerken alsa, imâ­
ma uymuş olmaz. İmâmı, rükû’da buldukda, imâma uymağa niyyet edip, tekbîri ayakda tekmil edip, sonra rükû’a gider ve imâmın be­li ile berâber olup, tesbîh ederse, o rek’ate uymuş olur. Ammâ rü­kû’a inerken, imâmın beli doğrulsa, o rek’ate yetişmiş olmaz.

Kitap-Menü