Nemâzın mekrûhları

NEMÂZIN MEKRÛHLARI:
1- Boynunu eğerek iki yanına bakmak.
2- Üzerindeki bir şeyle oynamak.
3- Özrsüz, elleri ile, secde yerini süpürmek.
4- Erkekler, ellerini ayakda göğsü üstünde, secdede göğsü hizâ­sında tutmak.
5- Parmaklarını çıtlatmak.
6- Özrsüz bağdaş kurup oturmak.
7- Secdede bir ayağını kaldırmak.
8- Büyüklerden birinin yanına varamıyacağı kirli esvab ile ne­mâz kılmak.
9- Kişinin yüzüne karşı nemâz kılmak.
10- Ateşe karşı kılmak.
11- Bedeninde ve libâsında resm -sûret- bulunmak.
12- Özrsüz esnemek.
13- Ellerini yenlerinden çıkarmadan kılmak.
14- Kelbler gibi, inciklerini dikerek oturmak.
15- Gözlerini yummak.
16- Ellerini kıbleden çevirmek.
17- Cemâ’at ile kılarken, önünde boş saf var iken, geri safda kıl­mak. Eğer yanında kimse var ise, tenzîhen kerâhet, yalnız ise, tah­rîmen kerâhet olur. Bu takdîrde, vâcibi terk etmiş olur, -noksanın cebri için- o nemâzın iâdesi lâzım gelir.
18- Önünde hâil yok iken, kabre karşı kılmak.
19- Necâsete karşı kılmak.
20- Bir er ile, bir avret -yan yana durup- başka nemâz kılmak.
21- Ayak yolu hâceti var iken, -sıkıntılı- nemâz kılmak.
22- Rükû’dan kalkıp dikildikden sonra, secdeye varırken, özr­süz olarak, önce ellerini yere koymak.
23- Bir rüknde iki kerre bir yerini kaşımak, (Eğer bir rüknde, elini kaldırarak, üç def’a kaşırsa, nemâz fâsid olur.)
24- İmâmdan önce, rükû’a varmak.
25- İmâmdan evvel rükû’dan kalkmak.
26- İmâmdan evvel secdeye varmak.
27- İmâmdan önce secdeden kalkmak.
28- Özrsüz bir şeye dayanıp kalkmak.
29- Secdeden kalkarken, ellerinden evvel dizlerini kaldır­mak.
30- Yüzünde ve gözünde bulunan tozları süpürmek.
31- İkinci rek’atde evvelki rek’atde okuduğu sûreden sonraki sûreyi atlamak.
32- Birinci ve ikinci rek’atlerde, aynı sûreyi okumak veyâ bir rek’atde, aynı sûreyi, iki kerre okumak. (Nâfile nemâzda câizdir.)
33- İkinci rek’atde, birinci rek’atde okuduğu sûrenin evvelinde­ki sûreyi okumak.
34- İkinci rek’atde, birinci rek’atde okuduğu zamm-ı sûreden, üç âyet mikdârı, ziyâde okumak.
35- Özrü olmadığı hâlde, bir yere dayanarak, eğilmek veyâ kalkmak.
36- Sinek kovmak.
37- Kolları sıvalı, omuzları, ayakları açık olarak nemâz kılmak.
38- Sahrâda sütreyi terk etmek.
39- Geçit yerinde nemâza durmak.
40- Rükû’da ve secdede, parmakları ile tesbîhleri saymak.
41- İmâm mihrabın içinde olup, bir perde çekilse, büsbütün içe­ride kalacak mertebede, mihrabda olmak.
42- İmâm, yalnız olarak, cemâ’atden, bir zrâ’dan fazla aşağıda veyâ yüksekde bulunmak. (Bir zrâ’, takrîben yarım metredir.)
43- İmâm mihrabdan başka yere durmak.
44- Nemâz arasında, âmîni cehr ile söylemek.
45- Kıyâmda okuduğunu, rükû’da temâmlamak.
46- Rükû’da okuduğunu kıyâmda temâmlamak.
47- Özrsüz, bir ayağı üzerine durmak.
48- Nemâzda sallanmak.
49- Isırmayan kehle ve benzerini öldürmek.
50- Nemâz içinde bir şeyi koklamak.
51- Başı açık kılmak. Hâcılar ihrâmda baş açık kılar.
52- Kolları açık nemâza durmak.
53- Ayakları çıplak olarak nemâza durmak. (Hâtunların, ayağı açık nemâz kılması, bir kavle göre mekrûhdur. İkinci kavle göre nemâzı bozar.) Câmi’de ayakkabı ve benzerlerini arkada bırak­mak mekrûh olduğu İbni Âbidînde 439. cu sahîfede yazılıdır. Öne ve sağa değil, sol tarafa koymanın sünnet olduğu (Berîka) sonun­da yazılıdır.
Farz ile son sünnet arasında düâ ve evrâd okumanın mekrûh ol­duğu (Tergîb-üs-salât)da yazılıdır.

Kitap-Menü