Nemâzın sünnetleri

NEMÂZIN SÜNNETLERİ: Hanefî mezhebinde, nemâzın sünnetleri:
İftitâh tekbîrinde ve vitrin kunût tekbîrinde, erkekler ellerini kulaklarının yumuşağına, kadınlar omuz berâberine kaldırmak. İftitâh ve kunût tekbîrlerinde, avuçlarını kıbleye teveccüh etdir­mek. Kıyâmda sağ elin baş ve ince parmaklarını sol elin bileğine bağlamak. Kadınlar, sağ elini sol elinin üzerine koymak. Erler gö­beğinin altına ve avretler göğsü berâberinde bağlamak. Her ne­mâzın evvelki rek’atinde -imâm olsun, cemâ’at olsun, yalnız ol­sun-(Sübhâneke) okumak. İmâm ve yalnız kılan, her evvelki rek’atde, Sübhânekeden sonra, E’ûzü ve Besmele okumak. Kezâ­lik imâm ve yalnız kılan, cümle rek’atlerde, Fâtiha-i şerîfenin ev­velinde, Besmele-i şerîfe okumak. İmâm (Veled- dâllîn) dedikde, imâm ve cemâ’at ve yalnız kılan, kendisi Fâtiha-i şerîfeyi bitirdik­de, -yavaşca- [âmîn] demek. Kıyâmdan rükû’a inerken tekbîr al­mak. Rükû’da ellerini dizlerinin üzerine koyup, parmaklarını aç­mak. Rükû’da üç kerre (Sübhâne rabbiyel’azîm) demek. Rü­kû’da beli ile başı bir hizâda olmak. İmâm ve yalnız kılan, rü­
kû’dan kalkarken, (Semi’allahü limen hamideh) demek. Cemâ’at ile ve yalnız kılan, rükû’dan kalkdıkdan sonra, (Rabbenâ lekel­hamd) demek. Kıyâmdan secdeye inerken, (Allahü ekber) demek. Secdede üç kerre (Sübhâne rabbiyel-a’lâ) demek. Birinci secdeden kalkarken, (Allahü ekber) demek. İnerken, (Allahü ekber) de­mek. Secdede, el parmaklarını bitişdirmek. Erler secdede dizlerini yere koyup, uyluklarını karnından ayırmak ve hâtunlar uyluklarını karnına yapışdırmak. İkinci secdeden kalkarken, (Allahü ekber) demek. Erkekler, sağ ayağını dikip, sol ayağının üzerine oturmak. Ka’de-i ahîrede, salevât düâsını okumak. Sağına ve soluna selâm verirken, baş çevirmek. Tehiyyâtda, elleri dizlerinin ucuna berâber tutup, parmaklarını kendi hâline bırakmak. Secdede ellerini ve ayak parmaklarını kıbleye çevirmek. Secdeye vardıkda, ellerini kulaklarının hizâsında tutmak. Yedi a’zâ üzerine, secde kılmak. Dört rek’at olan farzların son iki rek’atlerinde yalnız Fâtiha-i şerî­fe okumak. Sünnet-i şerîfe üzere, ezân-ı Muhammedî okumak. Ce-mâ’at ile olsun veyâ yalnız olsun, farzlarda erkekler ikâmet eyle­mek.

Kitap-Menü