Önsöz

ÖNSÖZ
Zemânımızda her eline kalem alan, kendini İslâm âlimi sanıp, din kitâbı yazmağa kalkışıyor. İslâm bilgilerinden haberi olmadığı için, aklına geleni yazıyor. Çenesi kuvvetli olanlar, kürsîlerde zan ve hayâl ile konuşuyor. Bugün gençlik, kahraman ecdâdından ken­disine mîrâs kalan mukaddes dînini öğrenmek isteyince, uydurma tefsîrleri, islâm düşmanlarının kin ve garez ile ingilizce, yehûdîce veyâ diğer dillerde yazdıkları kitâblardan çevrilmiş islâm târîhleri­ni ve câhiller veyâ din satarak para kazanmak isteyen münâfıklar tarafından hâzırlanmış kitâb ve mecmû’aları okumak, yâhud din ile alâkası olmayan gazetelerden dînî bilgi edinmek mecbûriyye­tinde kalıyor. Hâlbuki, dînimizde, Benî İsrâîlin Peygamberleri gi­bi, çok mikdârda ve çok yüksek âlimler yetişmiş ve bunların yaz­dıkları binlerle kitâb, İslâmiyyeti bütün dünyâya anlatmış ve tanıt­mışdır. Doğru olan islâm bilgilerine (Ehl-i sünnet) yolu denir. Bu husûsda etrâflı bilgi almak isteyenlere türkçe (Se’âdet-i Ebediyye) kitâbını okumalarını tavsiye ederiz. Birbiri ardınca piyasaya çıka­rılan ve yaldızlı kelimeleri ile revâc bulan zehrli kitâb ve mec­mû’aları okuyarak, müslimânlığı yanlış ve bambaşka anlamakdan din kardeşlerimizi ve müslimân yavrularını korumak için, Süley­mân bin Cezâ’ın, Hanefî mezhebindeki büyük islâm âlimlerinin ki­tâblarından derlemiş olduğu ve (Ey Oğul) ismini verdiği ilmihâlin yeniden tab’ ve neşrini lüzûmlu gördük. Huccet-ül-islâm İmâm-ı Gazâlî “rahime-hullahü teâlâ”nin (Eyyühel veled) ismindeki (Ey Oğul) kitâbı başkadır. Onu ulemâdan Mustafâ Âlî efendi “rahime­hullahü teâlâ” terceme etmiş ve (Tuhfetüssulehâ) ismini vermişdir. Ayrıca Hâdimî merhûm da “rahime-hullahü teâlâ” şerh etmişdir. İmâm-ı Gazâlînin (Eyyühel-veled) kitâbının tercemesi, (Hak Sö­zün Vesîkaları) kitâbımızın sonunda basılmışdır.
Süleymân bin Cezâ’ hazretlerinin hicrî kamerî 960 [m. 1552] se­nesinde te’lîf etdiği bu kitâbı şimdi basılırken, ba’zı yerlerinin ay­dınlatılması için, başka kitâblardan yapdığımız ilâveler köşeli bir parantez [ ] içine yazılmış veyâ (Tenbîh)ler ilâve edilmişdir. Bu ki­tâbı okumak nasîb olan bahtiyârların, içinde ismi geçen büyüklerin rûhâniyyetlerinden müstefîd olmaları için düâ eyleriz.

Kitap-Menü