Sehâya benziyen kötü huy

3 - Sehâya benziyen kötü huy da şöyle olur: Mâlı alınteri ile ka­zanmamış, mîrâsa konmuş veyâ kaçakçılık, istifcilik yapmış, yâhud piyango, toto vurmuşdur. Mâlın kıymetini bilmez. Harâmlara, lü­zûmsuz yerlere dağıtır. Aklın ve islâmiyyetin beğenmediği kötü yerlere saçar. Ahmaklar, bunu cömerd sanır. Hâlbuki, bunda sehâ denilen iyi huy yokdur. Mâl kazanmak, dağa yük çıkarmak gibidir. Mâl dağıtmak, yuvarlak taşı, dağdan aşağı bırakmağa benzer. Fa­kîrlik, çok kimsenin iyi adam olmasına mâni’ olur. Çok kimse, fa­kîrlik sıkıntısı ile îmânını elden kaçırmış, mürted olmuşdur. (Râ­mûz-ül-ehâdîs)deki hadîs-i şerîfde, (Eshâbım için fakîrlik se’âdet­dir. Âhır zemândaki ümmetim için, zengin olmak se’âdetdir) buyu­ruldu.
İyi anladım, uzun tecribe ile: Adam ilmle ölçülür, ilm de mâl ile!

Mâlı halâldan, sahîh bey’ ile kazanmak güçdür. Halâl yoldan, islâmiyyete uyarak kazanan az olur. Halâl mâl damla damla, ha­râm mâl ise, sel gibi akarak gelir. Mâl dağıtmakda sehâvet iyidir. İsrâf ise, kötüdür, harâmdır. Sehâ demek, sehâ huyunu kazanmak, cimrilik denilen kötü huydan kurtulmak için vermek demekdir. Dünyâdan birşey ele geçirmek için ve nefsin kötü arzûsuna kavuş­mak için vermeğe sehâ denilmez.